Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

„АРТМЕТАЛ-07“ ООД подписа ДБФП по схема BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 „АРТМЕТАЛ-07“ ООД e с предмет на дейност „Производство на други машини с общо предназначение, некласифицирани другаде“ с код по КИД-2008 – 28.29, и е специализиран в производството...