„АРТМЕТАЛ-07“ ООД подписа ДБФП по схема BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

„АРТМЕТАЛ-07“ ООД e с предмет на дейност „Производство на други машини с общо предназначение, некласифицирани другаде“ с код по КИД-2008 – 28.29, и е специализиран в производството на машини с общо предназначение, представляващи машини за пакетиране. Кандидатът има потребност да отговори на повишеното потребителско търсене при запълнен производствен капацитет, както и да повиши качеството и конкурентоспособността на продукцията си, и да разшири позициите си на национални и международни пазари. Предприятието експлоатира стари технологии и оборудване за осъществяване на производствените процеси, които водят до ниска производителност, високи производствени разходи, незадоволително качество на произвежданите продукти, необходимост от оптимизация на производствения процес, и липса на достатъчен производствен капацитет, който да удовлетворява пазарните обеми на търсене. За да отговори на тези потребности, проектът е насочен към изпълнение на дейност за подобряване на производствения капацитет на предприятието, чрез инвестиции във високотехнологично производствено оборудване. Очакваните резултати по проекта са свързани с подобряване на производствения капацитет и конкурентоспособността на предприятието, увеличаване експортния му потенциал, чрез постигане на по-висока производителност и увеличаване обема на произведената продукция, оптимизиране на производствения процес, намаляване на производствените разходи на единица продукция, и подобряване на качеството на предлаганите продукти. Проектът е насочен пряко към равнопоставеност и недопускане на дискриминация, както и устойчиво развитие.   Обща стойност на проекта: 1 070 000.00 лв., от които 636 650.00 лв. европейско и  112 350.00 лв. национално съфинансиране